ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ
ด้วยสถานการณ์ปัญหา ค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน มูลนิธิสถาบันพระมหาชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดเกษตร ปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ ในทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนของทุกเดือนตลอดปี พ.ศ 2565 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง และให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ

X