ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

สำนักปลัดเทศบาล

นายจักรพงษ์ ทาทอง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

นางสาวศรัญญา อรัญญาเกษมสุข

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จ่าเอกบุญโชค
จ่าเอกบุญโชค ผู้เลื่องลือ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อนุสรณ์ วาโร๊ะ
นายอนุสรณ์ วาโร๊๊

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าง

นิติกร (ปก/ชก)

นางสาววรปภา กุลวิเศษ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(ปง/ชง)

118684
นายอุดร สมประเสริฐ

นักการ

113203
นางสาวเสวดี สวัสดี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

พจนา
นางสาวพจนา พาผล

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาววาสนา มาลัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชรินรัตน์ ชะเอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
132809
นายดำเนิน บุญตา

พนักงานดับเพลิง

นายพชร แจ้งประดิษฐ์

พนักงานดับเพลิง

นายนพพล อุดมครบ

พนักงานดับเพลิง

118682
นายไกรฤกษ์ ทองสว่าง

พนักงานดับเพลิง

นายพัฒนพงศ์ ประชานิมิตชีวิน

ภารโรง

นายปิยะวัฒน์ พัชรวีรภัทร

พนักงานขับรถยนต์

X