ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

สำนักปลัดเทศบาล

นายจักรพงษ์ ทาทอง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

นางสาวศรัญญา อรัญญาเกษมสุข

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ

นางสาวชัญณานุช ติคำรัมย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าง
นิติกรปฏิบัตการ
นางสาววรปภา กุลวิเศษ

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นายอำนาจ แจ้งสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายอุดร สมประเสริฐ

นักการ

นางสาวเสวดี สวัสดี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพจนา พาผล

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาววาสนา มาลัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชรินรัตน์ ชะเอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายดำเนิน บุญตา

พนักงานดับเพลิง

นายพชร แจ้งประดิษฐ์

พนักงานดับเพลิง

นายนพพล อุดมครบ

พนักงานดับเพลิง

นายไกรฤกษ์ ทองสว่าง

พนักงานดับเพลิง

ว่าง

ภารโรง

X