ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

สำนักปลัดเทศบาล

นายจักรพงษ์ ทาทอง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

นางสาวศรัญญา อรัญญาเกษมสุข

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวชัญณานุช ติคำรัมย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าง
นิติกรปฏิบัตการ
นางสาววรปภา กุลวิเศษ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
118684
นายอุดร สมประเสริฐ

นักการ

113203
นางสาวเสวดี สวัสดี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

พจนา
นางสาวพจนา พาผล

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาววาสนา มาลัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชรินรัตน์ ชะเอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายดำเนิน บุญตา

พนักงานดับเพลิง

นายพชร แจ้งประดิษฐ์

พนักงานดับเพลิง

นายนพพล อุดมครบ

พนักงานดับเพลิง

118682
นายไกรฤกษ์ ทองสว่าง

พนักงานดับเพลิง

ว่าง

ภารโรง

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์

X