ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ลักษณะด้านเศรษฐกิจ

ด้านการลงทุน มีสถาบันการเงินให้บริการด้านการเงินแก่ประชาชน จำนวน 6 แห่งคือ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน,ธนาคารไทยพาณิชย์

ด้านเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด อ้อย คิดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 10% ของพื้นที่ทั้งหมด

ด้านอุตสาหกรรม มีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ การทำวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมด้านการบริการ เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

ด้านการพาณิชย์ มีห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง และมีร้านค้าขนาดเล็กให้บริการด้านเครื่องอุปโภค บริโค อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆและวัตถุดิบที่ใช้การเกษตร ฯลฯ

X