ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"
To disclose is the Key, To conceal is the Exemption
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

นางบุบผา เมืองช้าง

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นายนพพร วนิชนพรัตน์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ประกาศระเบียบเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561
 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
 • แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
 • แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
 • ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์
 • ขั้นตอนการให้บริการ
 • แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร/หนังสือร้องเรียน
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 • ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 • ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสาร คำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

X