ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง เมืองน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
  6. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
X