ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายธงชัย คูเพ็ญวิจิตตระการ

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

นางผุดผ่อง หอมวัฒนา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์ ธนฐิติธนัตถ์

เลขานุการสภาเทศบาล

นายพรชัย ฐาปนธรรมชัย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมชาย สมานวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมโชค ประชานิมิตชีวิน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธวัชชัย กอเจริญทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวธฤษนรรญศ์ บุญศิริธนาวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวจุไรรัตน์ คูเพ็ญวิจิตตระการ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอรรถพล บุตรนามดี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนัต ประเสริฐผล

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวสุภาพร ชะเอม

สมาชิกสภาเทศบาล

X