ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งของเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลบ้านปลวกแดง เป็นเทศบาลตำบลบ้าน ปลวกแดง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2.866 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางราชการ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหน่วย งานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่สำคัญ เช่น ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวก แดง โรงพยาบาลปลวกแดง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่พักอาศัยและการพาณิชย์ต่าง ๆ การบริการในทุกด้านพื้นที่ใกล้เคียงที่บริเวณหมู่ที่ 4 เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด และเขตประกอบการอุตสาหกรรมจีเคแลนด์ และเป็นแหล่งที่พักอาศัยและการพาณิชย์ที่สำคัญเช่นเดียวกัน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 566 หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 50 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายปลวกแดง โรงน้ำตาล ตะวันออก บรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งใต้ ตรงไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวตั้งฉากเป็นระยะ 640 เมตร ถึงหลักเขตที่ 2

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ตรงมุมเขตที่ดินโรงเรียนบ้านปลวกแดงด้านเหนือ

จากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ตรงมุมเขตที่ดินโรงเรียนบ้านปลวกแดงด้านใต้

จากหลักเขตที่ 4 ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายปลวกแดง – จังหวัดระยองฟากใต้ ตอนบรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งตะวันตก

จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองปลวกแดง ฝั่งตะวันออกตอนบรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 6 เลียบริมคลองปลวกแดง ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่หัวสะพานข้ามคลองปลวกแดง ด้านทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมคลองปลวกแดงฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองปลวกแดง ห่างจากริมถนนสายปลวกแดง-โรงน้ำตาลตะวันออก ฟากตะวันตก ตามแนวร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ระยะทาง 270 เมตร จากหลักเขตที่ 8 เลียบริมน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกบรรจบหลักเขตที่ 1

X