ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

  • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2559
  • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี2560
  • ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปี 2559
  • ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปี2560
  • นโยบายการบริหารงาน

X