ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ด้านการบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อภายในเขตชุมชนอย่างทั่วถึง มีรถโดยสารประจำทางให้บริการประชาชนและพี้นที่ใกล้เคียงจำนวน 3 เส้นทางคือ

  • เส้นทางสายปลวกแดง-ระยอง
  • เส้นทางสายปลวกแดง – ชลบุรี
  • เส้นทางสายปลวกแดง -ศรีราชา
2. การประปา
เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ได้ดำเนินกิจกรรมให้บริการจำหน่ายน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเพียงพอ โดยใช้น้ำดิบจากคลองปลวกแดงและมีอ่างเก็บน้ำขนาด 30,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีประชาชนผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลจำนวน 3,730 ราย
3. การไฟฟ้า

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง มีบริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนโดยได้รับกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

4. การโทรคมนาคม

าลตำบลบ้านปลวกแดง ได้รับบริการโทรศัพท์จากบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)ซึ่งได้แก่ การบริการโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโทรศัพท์จากเอกชน ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสำหรับให้บริการประชาชนด้านการติดต่อสื่อสารจำนวน 1 แห่ง

X