ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิราพร บุญศิริ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

28210
นางสาวทิพวรรณ เห็มวัง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาววิจิตรา ศรีบุรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

94959
นางสาวจีรนันท์ วิสุทธิชัยโสภณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเจตนิพัทธ์ รินสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชาตรี
นายชาตรี สิทธิเทศ

พนักงานขับรถยนต์

นิช
นายนิช สอรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นางกัญจนา สุขสำราญ

คนงาน

นายวิรัติ ดำดี

คนงาน

อภิศาล
นายอภิศาล พันไธสง

คนงาน

ว่าง

คนงาน

ว่าง

คนงาน

X