ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิราพร บุญศิริ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวทิพวรรณ เห็มวัง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาววิจิตรา ศรีบุรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

94959
นางสาวจีรนันท์ วิสุทธิชัยโสภณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเจตนิพัทธ์ รินสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชาตรี สิทธิเทศ

พนักงานขับรถยนต์

นายนิช สอรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นางกัญจนา สุขสำราญ

คนงาน

นายวิรัติ ดำดี

คนงาน

นายอภิศาล พันไธสง

คนงาน

นายทวี สิทธิเทศ

คนงาน

ว่าง

คนงาน

X