ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองการศึกษา

นางสาวนิตยา วงค์วรบุตร

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

S__21086247
นางสาวภัทรศยา พิระชัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณา พลากรไพศาล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางรัชกร ศิระฐากูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนุสรา ขัติทะ

ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอนุสรา ขัติทะ

ครูชำนาญการ

นางสาวชบาไพร อำพล

ครูชำนาญการ

นางสาวนิรมล สายเมียศ

ครูชำนาญการ

นางพัชสุนีย์ สุขใส

ครูชำนาญการ

นางสาวสุวันดี สิทธิสุพร

ครูชำนาญการ

นางสาววันธนพร สีโชติ

ครูชำนาญการ

นางสาวชุติกาญจน์ จูลมา

ครูชำนาญการ

นางอรกัญญา บัวเย็น

ครูชำนาญการ

นางสาวฉันท์ชนก เนื่องจำนงค์

ครูชำนาญการ

นางสาวสุทธิชา พรหมเมตตา

ครู

ว่าง

ครู

ว่าง

ครู

ว่าง

ครู

ว่าง

ครู

กัญญณัฐ
นางสาวกัญญณัฐ ลิ้มอุบัติตระกูล

ครูผู้ช่วย

ณีรนุช
นางสาวณีรนุช คำนัล

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

ว่าง

ครูผู้ช่วย

นางวาสนา โชติรัตน์

ครูชำนาญการ

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ว่าง

ครู

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ว่าง

ครู

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ว่าง

ครู

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

นางสาวภัทรฤทัย พุ่มพวง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทานตะวัน เอ็นเอียง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพิชชา ดวนใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิลาวรรณ โพธิ์ศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจารุณี งานดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางรัตนารี ศรแสดง

ภารโรง

นางชมพูนุช คำค้อ

ภารโรง

ว่าง

ภารโรง

X