ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองการศึกษา

นางสาวนิตยา วงค์วรบุตร

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารการศึกษา

นางสาวธนกาญจน์ แสงทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณา พลากรไพศาล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางรัชกร ศิระฐากูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวอนุสรา ขัติทะ

ครู คศ.2

นางสาวนิรมล ลายเมียศ

ครู คศ.1

นางสาวนันท์นภัสสร จันทร์ศิริ

ครู คศ.2

นางสาวสุวันดี สิทธิสุพร

ครู คศ.2

นางสาวชบาไพร อำพล

ครู คศ.1

นางพัชสุนีย์ สุขใส

ครู คศ.2

นางสาวชุติกาญจน์ จูลมา

ครู คศ.2

นางอรกัญญา บัวเย็น

ครู คศ.1

นางสาวสุทธิชา พรหมเมตตา

ครู คศ.1

นางสาววันธนพร สีโชติ

ครู คศ.1

นางสาวปิยวดี เอ่งฉ้วน

ครู คศ.1

ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาววาสนา โชติรัตน์

ครู คศ. 1

นายวราพงษ์ ผาณิบุศย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวทานตะวัน เอ็นเอียง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพิชชา ดวนใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภัทรฤทัย พุ่มพวง

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางชมพูนุช คำค้อ

ภารโรง

นางรัตนารี ศรแสดง

แม่บ้าน

ว่าง

ผู้ช่วยครู

นายอาทิตย์ อินทโชติ

ผู้ช่วยครู

ว่าง

ผู้ช่วยครู

นางสาวจรินรัตน์ แก้วเขียว

ผู้ช่วยครู

Miss Glynis N. Dacsil

ครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

Mr.John Paul T.Rocabo

ครูต่างชาติภาษาอังกฤษ

นายทวี โพธิรุขา

นักการ

นางประจวบ ทรัพย์ประสาร

คนงาน

ว่าง

นักการ

X