ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางบุบผา เมืองช้าง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายแผน
นายวสันต์ วงศ์มาก

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

2258
นายพริษฐ์ สวัสดีผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวหทัยรัตน์ โพธิมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

X