ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองคลัง

นางสาวนิตยา วงค์วรบุตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานคลัง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนารายได้

นางสาวชุติมา นมัสไธสง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก/ชก)

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง/ชง)

นางสาวณัฐพิชา ศรีบุญ

เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง/ชง)

นางสาวกรรณิการ์ พันผูก

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง)

นางสาวนงรักษ์ กาติวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าง

คนงาน

ว่าง

คนงาน

X