ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองการประปา

นายปัณณธร ตันแดง

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายงานผลิต

ว่าง

เจ้าหนักงานประปา(ปง/ชง)

นางศิริพร จันทร์อ่อน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางรุจาภา เสริมสุขโชค

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางสาวสุขสงวน พรหมนำ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายพงษ์พันธ์ สระ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นางธนัชพร ส่งแสง

คนงาน

นายสุชาติ บุตรนามดี

คนงาน

นางนิยดา อ่อนวิมล

คนงาน

นายณรงค์เดช อ่อนวิมล

คนงาน

X